Σχέση Openview με Δικηγόρους

Από την πολυετή συνεργασία μας με Δικηγόρους, διαπιστώσαμε ότι πολλές υποθέσεις απαιτούν εξειδικευμένη γνώση της Οικονομικής Επιστήμης, προκειμένου να ορισθούν συγκεκριμένα οι αξιώσεις και να διασφαλιστεί η επιτυχής τους έκβαση.

Ακόμη, γνωρίζουμε την ένταση και την πολυπλοκότητα της καθημερινότητάς σας και αναλαμβάνουμε, τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται εξ αρχής, να σας καλύψουμε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας σταθερής και μακρόχρονης συνεργασίας.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (Ν.4469/2017)

  Για την υπαγωγή του Πελάτη σας στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, η Openview αξιολογεί τα Οικονομικά Στοιχεία, εξετάζει την πληρότητα των κριτηρίων, συντάσσει τη Μελέτη Βιωσιμότητας και καταχωρεί την Αίτηση στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Επίσης, στα πλαίσια του Ν.4469/2017 και καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας (συναντήσεις με στελέχη της εταιρείας, συλλογή στοιχείων και επεξεργασία αυτών, καθορισμός παραδοχών κατά τη μελέτη βιωσιμότητας, δημιουργία της αίτησης υπαγωγής), δίνουμε έμφαση στην καθοριστική συμμετοχή και συμβολή του δικηγόρου της εταιρείας.

 • Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη

  Σύνταξη αιτιολογημένης Έκθεσης Δικαστικής Πραγματογνωμοσύνης ως διορισθέντες Πραγματογνώμονες, αλλά και ως Τεχνικοί Σύμβουλοι.

 • Εκτίμηση Αξίας Αποκτημάτων για την προετοιμασία Αγωγών

  Δυνατότητα εκτίμησης και αποτίμησης των Αποκτημάτων με χρήση πιστοποιημένων Μεθόδων, συντάσσοντας πλήρως αιτιολογημένη Έκθεση.

 • Εκτίμηση Αξίας Πτωχευτικής Περιουσίας

  Δυνατότητα εκτίμησης όλων των στοιχείων που ανήκουν στην πτωχεύσασα εταιρεία (Εμπορικά Σήματα, Ακίνητα, Μηχανολογικός εξοπλισμός, κλπ.), με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών Μεθόδων Εκτίμησης και Αποτίμησης, για την εξασφάλιση της δυνατότητας εκποίησής τους μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

 • Εκτίμηση Αξίας Κληρονομιαίας Περιουσίας

  Δυνατότητα εκτίμησης της αξίας κινητών, ακινήτων και περιεχομένου θυρίδων. Αποτίμηση της αξίας Ατομικών Επιχειρήσεων, Εταιρικών Μεριδίων και Μετοχών των Εταιρειών.

 • Εκκαθάριση Εταιρείας

  Διαχειριστική και Λογιστική κάλυψη της υπό εκκαθάριση εταιρείας, με τον προσδιορισμό του Ενεργητικού και Παθητικού της, τη διεκδίκηση των απαιτήσεων και τη διανομή του πλεονάσματος εάν προκύψει.

 • Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος Εταιρείας

  Λογιστικός και Διαχειριστικός Έλεγχος εταιρείας, ακολουθώντας διεθνώς αποδεκτές Μεθοδολογίες Ελέγχων.