Σχέση Openview με Εταιρείες

Σε μία εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η αστάθεια σε όλους τους τομείς (Οικονομικό, Πολιτικό, Κοινωνικό), ο επιχειρηματίας καλείται αφενός, να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρείας του, γεγονός το οποίο πλέον αποτελεί πρόκληση και σε καμία περίπτωση δεδομένο, και αφετέρου να εντοπίσει και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Για την προσπάθεια του αυτή, απαιτείται η κατάλληλη πληροφόρηση, πλήρης και έγκυρη, τόσο για το Εσωτερικό Περιβάλλον της εταιρείας (προμηθευτές, πελάτες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ανταγωνισμός, κλπ.) όσο και για το Εξωτερικό Περιβάλλον αυτής (Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές, Τεχνολογικές Εξελίξεις). Καλείται λοιπόν, να εντοπίσει εύστοχα, να αναλύσει και να επεξεργαστεί όλα τα παραπάνω προκειμένου να ανταποκριθεί σωστά στη κρίσιμη και σύνθετη διαδικασία της Λήψης Αποφάσεων.

Η Openview παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τους τομείς της Οικονομικής Ανάλυσης και της Αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων. Οι Οικονομικοί Αναλυτές και οι Σύμβουλοι που στελεχώνουν την εταιρεία, προέρχονται από το χώρο των επιχειρήσεων, με πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης.

Δείτε στη συνέχεια πώς η Openview μπορεί να δημιουργήσει αξία σε μία επιχείρηση.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (Ν.4469/2017)

  Για την υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, η Openview αξιολογεί τα Οικονομικά Στοιχεία, εξετάζει την πληρότητα των κριτηρίων, συντάσσει τη Μελέτη Βιωσιμότητας και καταχωρεί την Αίτηση στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

 • Μελέτη Βιωσιμότητας και Αναδιάρθρωση Χρέους

  Η ανάλυση των ιστορικών οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, του κλάδου στον οποίο ανήκει, της θέσης της εταιρείας στην αγορά, η μελέτη του επιχειρηματικού μοντέλου και ο σχεδιασμός παραδοχών και σεναρίων για την μελλοντική πορεία της εταιρείας, είναι μερικά από τα κύρια στάδια που θα οδηγήσουν σε ρεαλιστικά και βάσιμα συμπεράσματα για τη Βιωσιμότητα της Εταιρείας και την Αναδιάρθρωση του Χρέους της.

 • Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)

  Η εκπόνηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου γίνεται με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Καθοριστικής σημασίας είναι η καθοδήγηση από τον πελάτη σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, η αξιολόγηση αυτών και η δυνατότητα ή μη υλοποίησης.

 • Business Strategy & Planning

  Η συστηματική ενασχόληση του επιχειρηματία με τα καθημερινά ζητήματα της εταιρίας του μειώνει, πολλές φορές, την ευχέρεια να διαγνώσει εγκαίρως αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον και να τις συνδέσει με τη μακροχρόνια πορεία της εταιρίας.

  Σε αυτή την περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση της λειτουργίας της επιχείρησης. Παράλληλα, θα επανακαθοριστούν οι μακροχρόνιοι στόχοι της επιχείρησης, θα καθοριστούν οι απαραίτητες στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και η διαχείριση των απαραίτητων πόρων.

 • Marketing & Business Development

  Αρκετές, εμπορικές κυρίως επιχειρήσεις, κατά τα αρχικά τους στάδια, επικεντρώνονται στην πώληση, μη λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του Marketing, η εφαρμογή του οποίου πλέον θεωρείται επιτακτική ανάγκη. Στην προσπάθεια διεύρυνσης μίας εταιρείας απαιτείται η δημιουργία εταιρικής εικόνας και η υλοποίηση ενεργειών με σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

  Η Openview συνδυάζει τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς με τα «δυνατά σημεία» των προϊόντων (ή των υπηρεσιών) και επιτυγχάνει, μέσω σχεδιασμού Πλάνου Ανάπτυξης και Marketing, την προώθηση αυτών στην κατάλληλη κατηγορία τελικών καταναλωτών (Market Segmentation).

  Η Ανάπτυξη είτε γεωγραφικά είτε σε νέους τομείς απαιτεί μελέτη των ειδικών συνθηκών για τις οποίες η εταιρία στερείται γνώσης και καθορισμό των απαραίτητων πόρων σε κάθε στάδιο της επένδυσης. Η Openview υποστηρίζει Projects ανάπτυξης, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών, καθορίζοντας τον βέλτιστο συνδυασμό ρίσκου/μελλοντικής επιτυχίας.

 • Αποτίμηση Επιχείρησης (Business Valuation)

  Χρήση συνδυαστικών μεθόδων αποτίμησης και εκπόνηση λεπτομερούς και αναλυτικής Μελέτης σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης, μεταβίβασης μεριδίων, αναπροσαρμογής ποσοστών συμμετοχής, κλπ.

 • Εκτίμηση Αξίας Εμπορικού Σήματος (Brand Name Valuation)

  Ανάλυση της αγοράς, εντοπισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών καθώς και της θέσης του εμπορικού σήματος και της εταιρείας στον κλάδο και χρήση συνδυαστικών μεθόδων για τον υπολογισμό της αξίας. Δίνεται έμφαση τόσο στα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά μεγέθη που επηρεάζουν την αξία ενός σήματος.

 • Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων (Real Estate Valuation)

  Τα πιστοποιημένα στελέχη της Openview ακολουθούν τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα κατά τη σύνταξη της Έκθεσης Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων. Η Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων συντάσσεται και για λογιστικούς σκοπούς (πρότυπα IFRS).

 • Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος

  Στελέχη της Openview με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Οικονομικών και Διαχειριστικών Ελέγχων, ακολουθούν τα Ελεγκτικά Πρότυπα και εντοπίζουν τα σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος.

 • Υπολογισμός Διαφυγόντων Κερδών

  Χρήση Χρηματοοικονομικών Μοντέλων και εφαρμογή της κατάλληλης μεθοδολογίας προκειμένου να συνταχθεί αναλυτική και αιτιολογημένη Έκθεση Υπολογισμού Διαφυγόντων Κερδών.

 • Εκκαθάριση Εταιρείας

  Διαχειριστική και Λογιστική κάλυψη της υπό εκκαθάριση εταιρείας, με τον προσδιορισμό του Ενεργητικού και Παθητικού της, τη διεκδίκηση των απαιτήσεων και τη διανομή του πλεονάσματος εάν προκύψει.