Σχέση Openview με Ιδιώτες

Σε μία εποχή όπου, εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι ιδιώτες και οι ατομικές επιχειρήσεις βιώνουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες και παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση χρέους, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή ενότητα απευθυνόμενη σε εσάς.

Η Openview παρέχει στους πελάτες της, ένα πλήρες φάσμα οικονομικών υπηρεσιών, με στόχο να δώσει λύσεις σε προβλήματα χρεών και να προστατεύσει την ατομική περιουσία.

Καθ’ όλα τα στάδια της υλοποίησης των ανωτέρω, θεωρείται απαραίτητη η σωστή καταγραφή του προβλήματος και ο σχεδιασμός των απαραίτητων ενεργειών. Επιπλέον, η διαπραγμάτευση και η διευθέτηση του χρέους απαιτεί σωστή προετοιμασία και εμπειρία προκειμένου να αποδώσει καρπούς.

Στόχος μας είναι να σκιαγραφήσουμε την κατάσταση που εσείς μας συστήνετε ως προβληματική, να αξιολογήσουμε το πρόβλημα, να καταστρώσουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές ενέργειες και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Εξωδικαστική Ρύθμιση Χρεών

    Συγκέντρωση και καταγραφή όλων των οφειλών, δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών, υποβολή προτάσεων και διαπραγμάτευση με τους πιστωτές για τη διευθέτηση του χρέους.

  • Αξιολόγηση Επένδυσης και Ίδρυση Start-up Επιχείρησης

    Καθορισμός και πηγές Χρηματοδότησης, υπολογισμός συνολικού κόστους επένδυσης (TCO – Total Cost of Ownership), υπολογισμός απόδοσης της επένδυσης, ανάλυση της αγοράς, κλπ.

  • Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας

    Τα πιστοποιημένα στελέχη της Openview ακολουθούν τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα κατά τη σύνταξη της Έκθεσης Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων.